Press "Enter" to skip to content

Publikacja

Podczas konferencji swoją premierę miała publikacja Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój, w której zaprezentowano siedem zasad wsparcia edukacyjnego, przyjętych uchwałą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W naszej publikacji każda z tych zasad została opisana w oparciu o studium przypadku tak, aby osoby pracujące na uczelniach mających nieco mniejsze doświadczenie we wdrażaniu wsparcia edukacyjnego i racjonalnych adaptacji mogły w przystępny sposób poszerzyć swoją wiedzę. Publikacja ta jest niezwykle cennym źródłem dla wszystkich zainteresowanych edukacją włączającą, zwłaszcza wdrażaną w szkolnictwie wyższym w zgodzie z przepisami prawa oraz zapisami Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Wydawnictwo to w szczególny sposób polecamy pracownikom jednostek specjalistycznych takich jak biura ds. osób niepełnosprawnych, ale także działom nauczania i nauczycielom akademickim, których współpraca jest niezbędna dla prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego osób z niepełnosprawnościami.

Wszyscy uczestnicy konferencji Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój otrzymali publikację bezpłatnie w pakietach informacyjnych.

Publikację Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój w wersji elektronicznej można pobrać tutaj.

Publikacja Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska