Press "Enter" to skip to content

Relacja

Konferencja: Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój.

Celem konferencji była wspólna refleksja nad zmianą paradygmatu spojrzenia na niepełnosprawność oraz dyskusja nad przekształceniem systemu wsparcia z mocno socjalnego na promujący postawy kreatywne i proaktywne.

Polska, aby dokonać skoku cywilizacyjnego, potrzebuje zmniejszenia wykluczenia społecznego wśród wielu grup, w tym osób z niepełnosprawnościami. Proces ten może odbywać się dzięki edukacji włączającej, w pełni dostępnym produktom i usługom oraz współpracy nauki z biznesem w obszarze zrównoważonego rozwoju. Debata na ten temat była potrzeba, aby nakreślić obszary współpracy oraz aby cel ten mógł być efektywnie realizowany.

W trakcie otwarcia konferencji głos zabrali m. in. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak, prorektor UJ ds. rozwoju prof. Dorota Malec, zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk oraz przewodnicząca Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP prof. Janina Filek.

Wydarzenie, odbywające się w ramach XI Krakowskich Dni Integracji, było okazją do wręczenia przyznawanych corocznie nagród Integralia.  W imieniu ośmiu uczelni Krakowa skupionych w Porozumieniu na rzecz edukacji włączającej, nagrodę główną wręczono paniom Barbarze Imiołczyk i Annie Błaszczak-Banasiak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich jako wyróżnienie za działania na rzecz włączenia społecznego w Polsce osób z mniejszymi szansami, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Dziękując za wyróżnienie, Anna Błaszczak-Banasiak podkreśliła, że gdy rozpoczynała swoją działalność, Uniwersytet Jagielloński, w tym Ireneusz Białek oraz jego współpracownicy stanowili dla niej podstawowe źródło wiedzy o potrzebach studentów niepełnosprawnych.

Każda z krakowskich uczelni zrzeszonych w Porozumieniu przyznawała także nagrody indywidualne, dla osób lub instytucji zasłużonym w działalności na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami.

W dalszej części konferencji odbył się panel dyskusyjny „Włączenie społeczne – skok cywilizacyjny Polski”, który moderował kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ i Ashoka Fellow 2017, Ireneusz Białek. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pani Elżbieta Rafalska, na ręce Kierownika DON UJ skierowała list do uczestników konferencji, którego fragmenty zostały zacytowane podczas panelu. Jego treść publikujemy tutaj.

Program konferencji Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój.

10.00 – 10.05
Otwarcie konferencji – przywitanie gości.
Ireneusz Białek, DON UJ, Ashoka Fellow 2017
10.05 – 10.15
Wystąpienie
JM Rektora UJ, prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka
10.15 – 10.20
Wystąpienie
Prorektor UJ ds. Rozwoju, prof. dr hab. Doroty Malec
10.20 – 10.30
Wystąpienie
Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, Pana Stanisława Trociuka
10.30 – 10.50
Wystąpienie
Przewodniczącej Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP, Prorektor UEK ds. Komunikacji i Współpracy, prof. dr hab. Janiny Filek
10.50 – 11.05
Wręczenie nagrody głównej Integralia
Pani Barbarze Imiołczyk i Pani Annie Błaszczak-Banasiak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
11.05 – 11.50
Nagrody indywidualne Integralia w imieniu uczelni
– prowadzi Jakub Kosiniak
11.50 – 12.00
„O porozumieniu porozumień”
Andrzej Wójtowicz, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
12.00 – 12.30
Przerwa na kawę
12.30 – 12.45
„Bez przywilejów i bez dyskryminacji, czyli kilka słów o siedmiu zasadach.”
Małgorzata Perdeus-Białek, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Jagielloński
12.45 – 14.45

Panel dyskusyjny „Włączenie społeczne – skok cywilizacyjny Polski.”

Moderacja:
Ireneusz Białek, DON UJ, Ashoka Fellow 2017
Paneliści:
Prof. dr hab. Dorota Malec. Prorektor ds. Rozwoju, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Barbara Gąciarz, Dziekan Wydziału Humanistycznego, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wojciech Przybylski, Prezes Zarządu, Krakowski Park Technologiczny
Anna Błaszczak-Banasiak, Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Krzysztof Peda, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości
14.45
Zakończenie konferencji